Játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük, olvassa el figyelmesen a B COOL Magazin promóciós játéknak (a továbbiakban: a  „Játék”) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos  szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban  résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos(ok)”.) 

A Játék szervezői, adatkezelők, BCM Média Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-371261, székhely:  1027 Budapest, Margit körút 48. 3. em. 28., adószám: 28728032-2-41), a továbbiakban: együtt  és külön „Szervező”.) 

A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása  szigorúan tilos. 

  1. A játék célja: a B COOL Magazin népszerűsítése.  
  2. A Játék meghirdetése a B COOL Magazin Facebook oldalán történik: https://www.facebook.com/bcoolmagazin  

A promóció nincs kapcsolatban a Facebookkal és nem Facebook által szervezett, illetve  szponzorált.  

  1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete 

A Szervező fenti Facebook oldalon közétett, nyereményjátékra hívó posztokban feltett kérdés  helyes megválaszolásával a résztvevők automatikusan részt vesznek a sorsolásokon, melynek  nyereményeit e játékszabályzat 5. pontja szabályozza. A Játékban a Játékosnak  nyereményjátékra hívó poszthoz fűzött hozzászólásban kell helyesen válaszolnia a poszt  leírásában szereplő kérdésre. A Nyereményjátékban minden Játékos egyszer vehet részt.  Amennyiben a Játékos többször is elküldi hozzászólását a bejegyzésnél, úgy a Szervező a  Nyeremény sorsolásánál, a Játékosnak csak az időben legkorábbi hozzászólását veszi  figyelembe. A Játékban részt vehet az a 18. életévét már betöltött és nem cselekvőképtelen  személy, aki a promóciós játékra meghirdetett időtartam alatt önkéntesen válaszol  nyereményjátékra hívó posztokban feltett kérdésre. A játékszabály elfogadásával a jelentkező 

igazolja ennek megtörténtét. A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A játékban  csak azok vehetnek részt, akik a Játék kiírásának megfelelően nyújtják be pályázatukat.  

Érvénytelennek minősül azon játékos pályázata, amely esetében a Játékban való részvételhez  szükséges adatok hiányosan kerülnek megadásra, továbbá nyilvánvalóan valótlan adatot  tartalmaznak. Érvénytelennek minősül azon pályázat is, amely esetében utóbb válik bizonyossá,  hogy a játékos valótlan adatokat adott meg, vagy jogosulatlanul vett részt a Játékban. Az  érvénytelen pályázatok a sorsoláson nem vesznek részt, azok a Szervező által kiszűrésre  kerülnek. Egy Játékos csak egy érvényes pályázatot (jelen esetben kommentet) nyújthat be, így  azoknál a Játékosoknál, akik többször küldik el a nyereményjátékhoz tartozó kommentet a  Szervező részére, pályázatuk érvénytelennek minősül. 

  1. A Játék időtartama 

2020.09.29 10 órától 2020.10.05.-ig összesen 1 játék, 3 nyereménnyel. Amennyiben a Játékos  a játékban szeretne részt venni, úgy a játékra hívó poszt alatt kommentben helyesen kell  válaszolnia. 

  1. A Játék Nyereményei: 

A nyeremények a következők: A nyeremény csomag tartalma (1 micellás víz és 1 water light  hidratáló krém). 

A nyeremény átvételének részletes feltételéről a Szervező a Játék lezárását követően  tájékoztatja a nyertest. 

  1. Sorsolás, a Játékosok és a nyertes Játékosok értesítése 

6.1 Szervező azt a személyt tekinti nyertesnek, aki szabályosan, helyesen válaszolt a megadott  időtartam alatt. A Szervező az egyes játékok lezárását követően kisorsolja a nyertest. A játék  során három nyertes kerül kisorsolásra 2020.10.06 napján. A sorsolás algoritmus segítségével  történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget. 

6.2 A Szervező a nyertes nevét 2020.10.06. napján saját Facebook oldalán közli, külön posztban  és mindig az adott játékra hívó poszt alatt kommentben. 

https://www.facebook.com/bcoolmagazin 

A nyertes Facebook üzenetben jelentkezik a Szervezőnél. A nyeremény átvételének helyéről és  idejéről ott történik az egyeztetés. Ha a nyertes a saját hibájából nem elérhető, nem jelentkezik  48 órán belül a Szervezőnél, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési  igénnyel nem élhet.  

  1. A nyeremény átvétele 

7.1 A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja. 

7.2 A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át. 

7.3 A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne  regisztráljanak a Játékos saját adataival, a Szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség. 

7.4 A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a  következménye, hogy a nyertes Facebook fiókja a nyeremény odaítélését követően, de  legkésőbb a sorsolást követő 3 hónapig, illetve a nyeremény átadása céljából egyeztetett helyen  és időpontban bármely okból nem elérhető (törölték, inbox megtelt stb).  

7.5 A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű  felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja. 

7.6 A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal  okozott következményekért. 

7.7. Az átvett Nyereményeket a Nyertes Játékos legkésőbb a sorsolást követő 3 hónapig  használhatja fel/válthatja be. 

  1. Egyéb tudnivalók 

8.1 A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért  tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása  nélkül semmilyen formában nem reprodukálható. 

A “B COOL” márkanév védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja Urbán Zsolt  György. A fentiekben megjelölt védjegy nem használható fel semmilyen módon és jogcímen a  védjegyjogosult előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári, illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

8.2 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más,  egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő- kölcsönzést is),  illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében, illetve ezen  személyeknek a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 8:1.§ (1) 2. pont) szerinti hozzátartozói. 

8.3 A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben, vagy egészben  bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a  Játék megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés  tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy  változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező  fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy  módosítsa. 

8.4 A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak  bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.  A Szervező a Játék elérhetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól  megvonhatja. 

8.5 A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat  a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során  bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért,  ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy  súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az  esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal. 

8.6 A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen  Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot  arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékban való  részvétel a Szervező fent említett honlapjának szerver kapacitásától, illetve a hálózati  telítettségtől is függ, ennek megfelelően a fenti tényezők a Játék elérhetőségét időnként  negatívan befolyásolhatják. 

A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalma,  teljesítménye-, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia  függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan 

rajtunk kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség,  kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat  fenntartása. 

8.7 A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita  esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel  rendelkező bírósághoz fordulni. 

8.8. A játékkal kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket közvetlenül a B COOL Magazin  csapatának lehet küldeni de: email: szerkesztoseg@bcoolmagazin.hu 

  1. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató 

A játék végeztével kisorsolt nyertesek a következő adatok megadásával vehetik át  nyereményüket: név, postázási cím, telefonszám, e-mail cím. 

Szervező kijelenti, hogy a Játék során a Játékos által megadott adatokat kizárólag ő gyűjti és  kezeli, a Facebook ezen adatokat semmilyen formában nem kezeli. 

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben kifejezetten  hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, továbbá a nyerés  tényének a nyeremény megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez, illetve a nyertesek listáján  való szerepléshez. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan  megadott adatokkal okozott következményekért. 

A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel elfogadja a jelen Szabályzatot, továbbá önkéntesen  és kifejezetten hozzájárul személyes adatainak meghatározott célból történő kezeléséhez. A  Játékos által közölt személyes adatok kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek  felhasználásra. A Szervező a Játék lebonyolítása céljából megadott személyes adatokat a  hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, de legkésőbb az adott Játék lezárultát követő 30  napig tárolja. 

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a nyertesként való kiválasztásáról Szervező saját hivatalos  Facebook oldalán levélben értesítse. Játékos hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy amennyiben  jelen Játék során Szervező nyertesként választja ki, úgy Szervező a nyeremény átadása  érdekében azonosítsa. Szervező kijelenti, hogy a játékban résztvevők adatait célhoz kötötten,  kizárólag jelen nyereménysorsolás keretében – a játékosok azonosításához, illetőleg a 

nyeremények átadásához – használja fel, azt semmiféle egyéb – például promóciós,  információs, vagy marketing – célból nem kezeli. 

A játékos az adatkezelés időtartama alatt bármikor jogosult adatainak kezelésére vonatkozó  hozzájárulását visszavonni írásban, a szerkesztoseg@bcoolmagazin.hu e-mail címre küldött  nyilatkozatával. Amennyiben a Játékos a hozzájárulását visszavonta, úgy a promóciós játék  lezárását (a nyertes értesítését, illetve a nyeremény átadását) követően a személyes adatokat  tartalmazó elektronikus fájlok haladéktalanul törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek.  Játékos tudomásul veszi, hogy adatai kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonása esetén  a nyeremény átvételétől elesik, hiszen a Játékos adatainak hiányában Szervezőnek nem áll  módjában a Játékos értesítése, és részére nyereménye átadása. 

Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott  hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Szervező azon adatkezelési tevékenységeinek  jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végzett. 

Szervező a játékban résztvevők személyes adatait egyrészt a jelen Játékszabályzatban foglalt  kötelezettségeinek teljesítéséhez (a nyeremény sorsolása, továbbítása) használja fel. Az adatok  harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban  meghatározott eseteket. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által  szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok a jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti  adatkezeléshez való hozzájárulása a regisztráció alapján megadottnak tekintendő. 

A Játékos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a BCM Média  Kft. (székhely: 1027 Budapest, Margit körút 48. 3. em. 28.) postai és a  szerkesztoseg@bcoolmagazin.hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott  személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.  Minden visszavonásra kért adatot öt munkanapon belül megsemmisítünk.  

A Játék során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező  harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatok kezelése megfelel az Európai Parlament  és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”), valamint az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvényben szereplő adatvédelmi előírásoknak, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját  szolgáló név- és lakcímadatok kezelésről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek. 

Szervező a Játék során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott  határidőig kizárólag jelen Játék keretében használja fel. A játékkal kapcsolatos bármilyen  további kérdéssel az alábbi elérhetőségen fordulhatnak kollégáinkhoz:  pbeata@bcoolmagazin.hu 

Játékos Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés időtartama alatt bármikor  felvilágosítást kérhet, jogosult továbbá arra is, hogy a róla kezelt személyes adatokat géppel  olvasható formátumban megkapja. Játékos kérheti adatainak helyesbítését a pontos adatok  egyidejű megadása mellett. Szervező adatkezelési tájékoztatójában meghatározott esetekben  Játékos kérheti személyes adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozását. 

Játékos jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság  Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím:  ugyfelszolgalat@naih.hu) abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy Szervező személyes adatait  nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Ha a Játékos a Hatóság döntésével  nem ért egyet, vagy a Hatóság panaszát határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a  Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat. Amennyiben az Játékos megítélése  szerint személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, úgy jogorvoslat érdekében  Szervező székhelye vagy a Játékos szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság  eljárását kezdeményezheti. 

Budapest, 2020. szeptember 27.