spot_imgspot_img
spot_img

Játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató

-

Article Top Ad (AdSense)

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Facebook-játék 2021 április

Kérjük, olvassa el figyelmesen a B COOL Magazin promóciós játéknak (a továbbiakban: a „Játék”) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos(ok)”.)
A Játék szervezői, adatkezelők, BCM Média Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-371261, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 48. 3. em. 28., adószám: 28728032-2-41), a továbbiakban: együtt és külön „Szervező”.)

A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

1. A Játék célja

A B COOL Magazin népszerűsítése.

2. A Játék meghirdetése

A B COOL Magazin Facebook oldalán történik.

A promóció nincs kapcsolatban a Facebookkal és nem Facebook által szervezett, illetve szponzorált.

3. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete

A Szervező fenti Facebook oldalon közétett, nyereményjátékra hívó posztokban kért hozzászólás megírásával a résztvevők automatikusan részt vesznek a sorsolásokon, melynek nyereményeit e játékszabályzat 5. pontja szabályozza.

A Játékban a Játékosnak nyereményjátékra hívó poszthoz fűzött hozzászólásban kell egy kék színű szív emojit közzétennie.

A Nyereményjátékban minden Játékos egyszer vehet részt. Amennyiben a Játékos többször is elküldi hozzászólását a bejegyzésnél, úgy a Szervező a Nyeremény sorsolásánál, a Játékosnak csak az időben legkorábbi hozzászólását veszi figyelembe. A Játékban részt vehet az a 18. életévét már betöltött, magyarországi lakhellyel rendelkező és nem cselekvőképtelen személy, aki a promóciós játékra meghirdetett időtartam alatt a promóciós poszt alatt kommentel kék szívvel.

A játékszabály elfogadásával a jelentkező igazolja ennek megtörténtét. A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A játékban csak azok vehetnek részt, akik a Játék kiírásának megfelelően nyújtják be pályázatukat.

Érvénytelennek minősül azon játékos pályázata, amely esetében a Játékban való részvételhez szükséges adatok hiányosan kerülnek megadásra, továbbá nyilvánvalóan valótlan adatot tartalmaznak. Érvénytelennek minősül azon pályázat is, amely esetében utóbb válik bizonyossá, hogy a játékos valótlan adatokat adott meg, vagy jogosulatlanul vett részt a Játékban. Az érvénytelen pályázatok a sorsoláson nem vesznek részt, azok a Szervező által kiszűrésre kerülnek. Egy Játékos csak egy érvényes pályázatot (jelen esetben kommentet) nyújthat be, így azoknál a Játékosoknál, akik többször küldik el a nyereményjátékhoz tartozó kommentet a Szervező részére, pályázatuk érvénytelennek minősül.

4. A Játék időtartama

2021.04.23-án pénteken 13 órától 2021.04.25-én vasárnap éjfélig (24.00 óráig) összesen 1 játék, 2 nyereménycsomaggal. Amennyiben a Játékos a játékban szeretne részt venni, úgy a játékra hívó poszt alatt kommentben el kell helyeznie egy kék szívet.

5. A Játék Nyereményei

A nyeremények a következők: 1 nyeremény csomag tartalma (1 db micellás víz és 1 db water light hidratáló krém).
A nyeremény átvételének részletes feltételéről a Szervező a Játék lezárását követően tájékoztatja a nyertest.

6. Sorsolás, a Játékosok és a nyertes Játékosok értesítése

6.1 Szervező azt a személyt tekinti nyertesnek, aki szabályosan, helyesen válaszolt a megadott időtartam alatt. A Szervező az egyes játékok lezárását követően kisorsolja a nyertest. A Facebook-játék során két (2) nyertes kerül kisorsolásra 2022.04.27. napján. A sorsolás algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget.

6.2 A Szervező a nyertesek nevét 2021.04.27. napján saját Facebook oldalán közli, külön posztban, valamint és az adott játékra hívó poszt alatt, kommentben.

A nyertes Facebook üzenetben jelentkezik a Szervezőnél. A nyeremény átvételének helyéről és idejéről ott történik az egyeztetés. Ha a nyertes a saját hibájából nem elérhető, nem jelentkezik 48 órán belül a Szervezőnél, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet.

7. A nyeremény átvétele

7.1 A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja.
7.2 A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.
7.3 A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne regisztráljanak a Játékos saját adataival, a Szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség.
7.4 A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes Facebook fiókja a nyeremény odaítélését követően, de legkésőbb a sorsolást követő 3 hónapig, illetve a nyeremény átadása céljából egyeztetett helyen és időpontban bármely okból nem elérhető (törölték, felfüggesztették stb).
7.5 A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja.
7.6 A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.
7.7. Az átvett Nyereményeket a Nyertes Játékos legkésőbb a sorsolást követő 3 hónapig használhatja fel/válthatja be.

8. Egyéb tudnivalók

8.1 A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

A “B COOL” márkanév védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja Urbán Zsolt György. A fentiekben megjelölt védjegy nem használható fel semmilyen módon és jogcímen a védjegyjogosult előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári, illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

8.2 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő- kölcsönzést is), illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 8:1.§ (1) 2. pont) szerinti hozzátartozói.

8.3 A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben, vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa.

8.4 A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Játék elérhetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

8.5 A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.

8.6 A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékban való részvétel a Szervező fent említett honlapjának szerver kapacitásától, illetve a hálózati telítettségtől is függ, ennek megfelelően a fenti tényezők a Játék elérhetőségét időnként negatívan befolyásolhatják.
A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalma, teljesítménye-, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan
rajtunk kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

8.7 A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni.

8.8. A játékkal kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket közvetlenül a B COOL Magazin csapatának lehet küldeni, ide: email: szerkesztoseg@bcoolmagazin.hu

9. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató

A játék végeztével kisorsolt nyertesek a következő adatok megadásával vehetik át nyereményüket: név, postázási cím, telefonszám, e-mail cím.

Szervező kijelenti, hogy a Játék során a Játékos által megadott adatokat kizárólag ő gyűjti és kezeli, a Facebook ezen adatokat semmilyen formában nem kezeli.

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének a nyeremény megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez, illetve a nyertesek listáján való szerepléshez. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel elfogadja a jelen Szabályzatot, továbbá önkéntesen és kifejezetten hozzájárul személyes adatainak meghatározott célból történő kezeléséhez. A Játékos által közölt személyes adatok kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek felhasználásra. A Szervező a Játék lebonyolítása céljából megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, de legkésőbb az adott Játék lezárultát követő 30 napig tárolja.

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a nyertesként való kiválasztásáról Szervező saját hivatalos Facebook oldalán levélben értesítse. Játékos hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy amennyiben jelen Játék során Szervező nyertesként választja ki, úgy Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa. Szervező kijelenti, hogy a játékban résztvevők adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen nyereménysorsolás keretében – a játékosok azonosításához, illetőleg a
nyeremények átadásához – használja fel, azt semmiféle egyéb – például promóciós, információs, vagy marketing – célból nem kezeli.
A játékos az adatkezelés időtartama alatt bármikor jogosult adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni írásban, a szerkesztoseg@bcoolmagazin.hu e-mail címre küldött nyilatkozatával. Amennyiben a Játékos a hozzájárulását visszavonta, úgy a promóciós játék lezárását (a nyertes értesítését, illetve a nyeremény átadását) követően a személyes adatokat tartalmazó elektronikus fájlok haladéktalanul törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. Játékos tudomásul veszi, hogy adatai kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonása esetén a nyeremény átvételétől elesik, hiszen a Játékos adatainak hiányában Szervezőnek nem áll módjában a Játékos értesítése, és részére nyereménye átadása.

Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Szervező azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végzett.

Szervező a játékban résztvevők személyes adatait egyrészt a jelen Játékszabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez (a nyeremény sorsolása, továbbítása) használja fel. Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok a jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása a regisztráció alapján megadottnak tekintendő.

A Játékos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a BCM Média Kft. (székhely: 1027 Budapest, Margit körút 48. 3. em. 28.) postai és a szerkesztoseg@bcoolmagazin.hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. Minden visszavonásra kért adatot öt munkanapon belül megsemmisítünk.

A Játék során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatok kezelése megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben szereplő adatvédelmi előírásoknak, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek.

Szervező a Játék során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig kizárólag jelen Játék keretében használja fel. A játékkal kapcsolatos bármilyen további kérdéssel az alábbi elérhetőségen fordulhatnak kollégáinkhoz: pbeata@bcoolmagazin.hu

Játékos Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés időtartama alatt bármikor felvilágosítást kérhet, jogosult továbbá arra is, hogy a róla kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja. Játékos kérheti adatainak helyesbítését a pontos adatok egyidejű megadása mellett. Szervező adatkezelési tájékoztatójában meghatározott esetekben Játékos kérheti személyes adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozását.

Játékos jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy Szervező személyes adatait nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Ha a Játékos a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság panaszát határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat. Amennyiben az Játékos megítélése szerint személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, úgy jogorvoslat érdekében Szervező székhelye vagy a Játékos szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság eljárását kezdeményezheti.

Budapest, 2021. április 23.

Mire jó a micellás víz?

TE MIT VÁRSZ EGY HIDRATÁLÓ KRÉMTŐL?

Kategória:
 

FRISS CIKKEINK

Négy ellenállhatatlan stílusválasztás – papucsokkal a főszerepben

A nyári papucsok a forró hónapok elengedhetetlen kiegészítői, hiszen könnyűek, kényelmesek és stílusosak. 2024-ben számos izgalmas fazon és trend vár ránk, amelyekkel még divatosabbá tehetjük nyári ruhatárunkat. Íme, a négy legütősebb fazon!

Jön az Apple szupervékony iPhone-ja? Megszűnhet az iPhone Plus

Folyamatosan szivárognak ki hírek az Apple-től. Hol a mesterségesintelligencia-fejlesztésekről, hol az iPhone-ról, hol mindkettőről. A legújabbak a 2025 késő őszére esedékes szupervékony iPhone 17-ről szólnak. A változás állítólag akkora lesz, mint az X 2017-es megjelenése volt.

Nagyot bakizott a Google mesterséges intelligenciája

A keresőóriás a múlt héten mutatta be az elmúlt évek legnagyobb dobását, az AI Overview funkciót, ami a Microsoft és az OpenAI chatbot riválisaihoz kívánja felzárkóztatni a céget. A nagy debütálást követő időszakban azonban rengeteg probléma merült fel vele.

Lájkold Facebook-oldalunkat,
nehogy lemaradj a
legfrissebb bejegyzéseinkről!